تام پشچنسکی تناقض ترس از مرگ و مخالفت با افزایش بیش از اندازهٔ طول عمر انسان را توضیح می‌دهد.