اندیشهٔ روسو هنوز توان به چالش کشیدن عمیق‌ترین مفروضات ما در مورد هویت، مذهب و روشنگری را دارد. ژان-ژاک روسو۱ عموماً به عنوان بدترین نوع اندیشمند در نظر