نوروپپتید (Neuropeptide) پروتئین‌های کوچکی هستند که توسط نورون‌ها برای ارتباط با یکدیگر بکار می‌روند. نوروپپتیدها بر گیرنده‌های سطح نورون‌ها عمل می‌کنند. برخی از نوروپپتیدهای معروف عبارتند از: گالانین، انکفالین، نوروپپتید وای، سوماتواستاتین، نوروتنسین، مادهٔ پی، هرمون آزادکنندهٔ تیروتروپین، وازواکتیو روده‌ای، کوله‌سیستوکینین.