خاطرات یک مأمور کفن و دفن: کاتلین دائتی در مورد تجاربش از غسّالی و مواجهه با بدن مردگان می‌گوید.