مصاحبه‌ای با پسر شیزوفرنیک جان نش: پسر کوچک جان نش هم مشکلات روانی وی و هم نبوغ ریاضی وی را به إرث برده است.