مارک پگل در مقام زیست‌شناس در مورد اینکه چرا انسان‌ها نظام پیچیدهٔ زبان را ابداع کردند صحبت می‌کند. وی معتقد است زبان بخشی از «تکنولوژی اجتماعی» است که به قبیله‌های انسان‌های اولیه اجازه می‌داد تا به ابزار جدیدی دست یابند: همکاری.