منشاء نوع ما انسان‌ها همواره یکی از دغدغه‌هایمان بوده است… زِ کجا آمده‌ایم؟ از انسان‌وارها تا انسان‌ها ۱۲ میلیون سال پیش زمین سیارهٔ انسان‌وارها[1] بود. [تعریف انسان‌وارها] فسیل‌ها