هنگامی که انسان‌ها برای نخستین بار پای بر سیارهٔ سرخ بگذارند با تهدیدات متعددی برای ادامهٔ حیات خود مواجه خواهند شد – به خصوص از سوی همدیگر. چهار