منطق روشی برای کشف حقایق جدید است یا ابزاری برای کمک در مجادله؟ تاریخ منطق برای کسانی که مایل به درست، یا حداقل معقولانه فکرکردن هستند باید جالب