اعضای پارلمان بریتانیا گزارش داده‌اند تقریباً ۹۸ درصد غذاهای فروش نرفته در فروشگاه‌ها یا سوزانده می‌شوند و یا دفن می‌شوند. تنها ۲ درصد این مواد غذایی ارزشمند به