سی‌سَخْت – این مکان در بخش مرکزی [شهرستان دنای] استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد. این جای‌نام از دو بخش سی– به معنای «سنگ» و –سَخْت به معنای