شلدن سُلُمُن روان‌شناس در مورد ترس از تاریکی انسان‌ها می‌گوید.